Pismo Sekretarza Stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2017 r.