nabór do służby/pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA

                            

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

i n s p e k t o r

do spraw: finansowych (pracownik Korpusu Służby Cywilnej)

w Sekcji ds. Finansów


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 

Miechów

 

ADRES URZĘDU:

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIECHOWIE
UL. RACŁAWICKA 20, 32-200 MIECHÓW

 

WARUNKI PRACY

 1.     Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku
  do piątku, w godzinach 7.30÷15.30. (wymiar etatu 1/1),
 2.     Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe i szkolenia, załatwianie spraw poza jednostką organizacyjną,
 3.     Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 4.     Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,
 5.     Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 6.     Praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7.     Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1.     Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2.     Korzystanie z pełni praw publicznych,
 3.     Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4.     Wykształcenie: średnie.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1.     Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu organizacji pracy,
 2.     Wykształcenie średnie/wyższe ekonomiczne,
 3.     Staż pracy: co najmniej 36 miesięczny staż w służbach finansowych,
 4.     Znajomość ustaw: o finansach publicznych, ogólna znajomość ustawy o PSP,
 5.     Znajomość obsługi komputera oraz programu MS Office, poczty elektronicznej, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,
 6.     Znajomość prawa i procedury administracyjnej,
 7.     Znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 8.     Odporność na stres,
 9.     Samodzielność,
 10. Komunikatywność i kultura osobista,
 11. Umiejętność organizacji pracy,
 12. Umiejętność analitycznego myślenia,
 13. Umiejętność weryfikacji dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Sporządzanie indywidualnych kartotek wynagrodzeń oraz kartotek świadczeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych,
 2. Sporządzanie list płac w programie COMARCH,
 3. Terminowe sporządzanie poleceń przelewów w rachunkowości elektronicznej dot. należności pracowniczych,
 4. Terminowe rozliczanie podatku dochodowego w okresach miesięcznych, terminowe sporządzanie deklaracji dot. podatku dochodowego (PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 40)
 5. Terminowe rozliczanie składek dot. ubezpieczenia: zdrowotnego, społecznego oraz funduszu pracy,
 6. Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin w systemie „Płatnik”,
 7. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w programie „Płatnik”,
 8. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – druki Rp-7,
 9. Opracowanie informacji oraz danych statystycznych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń,
 10. Znajomość i przestrzeganie przepisów, regulaminów i norm ogólnych obowiązujących w komendzie oraz zarządzeń, instrukcji dotyczących realizowanych zadań.
 11. Zastępstwo stanowiska ds. organizacyjnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 1.     CV i list motywacyjny,
 2.     Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie wykształcenia,
 3.     Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 4.     Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów naboru,
 6.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7.     Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 1.     Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1.     Dokumenty należy złożyć do: 21 października 2019 r.
 2.     Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3.     Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie ul. Racławicka 20, 32-200 Miechów.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1.     Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (32-200 Miechów, Racławicka 20, tel. 41 38 24 100, fax. 41 38 24 109, e-mail: kppspmiechow@straz.krakow.pl).
 2.     W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (daneosobowe@straz.krakow.pl).
 3.     Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby KSC. Inne dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4.     Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez minimalny okres wynikający
  z wymogów związanych z naborem. W terminie do 3 miesięcy od ogłoszenia wyników, istnieje możliwość odbioru dokumentów, przez osoby których one dotyczą,
  z zastrzeżeniem, że dokumenty osoby wyłonionej w naborze zostaną dołączone do jej akt osobowych. W przypadku nieodebrania dokumentów, po wymienionym terminie zostaną one zniszczone.
 7.      Przysługuje Pani/Panu prawo w zakresie swoich danych osobowych:

a)  dostępu,

b)  sprostowania (poprawiania),

c)   ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,

d)  wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

 1.     Podanie danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału przez Panią/Pana w naborze do służby KSC. Podanie przez Panią/Pana innych danych (niewymaganych przepisami prawa) jest dobrowolne i będzie traktowane jako działanie uprawniające do ich przetwarzania.
 1. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

1art. 221ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

2art. 6 ust. 1 lit. c RODO

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 1.     Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 3200 zł brutto łącznie
  z wysługą lat (1 etat).
 2.     Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
 3.     Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.
 4.     Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem 
  i nazwiskiem, z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektor w KP PSP
  w Miechowie”.
 5.     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 6.     Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone lub zwrócone kandydatom, którzy o to zawnioskują.
 7.     Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów kolejnych etapów naboru dostępna będzie na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie tutejszej Komendy, przy ul. Racławickiej 20 (na parterze budynku) oraz na stronie internetowej http://www.straz.miechow.pl
 8.     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 38 24 155.
 9.     Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje ważny dokument potwierdzający jego tożsamość. Brak dokumentu stwierdzającego tożsamość powoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 10. Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek
  z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
 11. Informacja o końcowym wyniku naboru dodatkowo będzie umieszczona
  na stronie Urzędu Służby Cywilnej.
 12. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na stanowisko Inspektor
  ds. finansowych podejmie Komendant Powiatowy PSP w Miechowie.
 13. Nad całością naboru czuwa Komisja Rekrutacyjna powołana Decyzją
  Nr 166/2019 przez Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie z dnia 
  10 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru w celu zatrudnienia członka korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie. 

Urząd Komendy Powiatowej PSP w Miechowie jest pracodawcą równych szans
i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 


ETAPY PRZEPROWADZENIA NABORU 


Nabór w celu zatrudnienia członka korpusu służby cywilnej na stanowisko Inspektor ds. finansowych w KSC w tutejszej komendzie będzie przeprowadzony 
w następujących etapach:

 1.     Komisja rekrutacyjna przyzna każdemu z kandydatów numer identyfikacyjny, zgodnie z którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego,
 2.     Wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określonych w ogłoszeniu o naborze. Tylko osoby spełniające wymogi przechodzą do dalszych etapów naboru.
 3.     Test sprawdzający wiedzę merytoryczną z zakresu znajomości ustawy
  o Państwowej Straży Pożarnej, o finansach publicznych, rachunkowości, służbie cywilnej. w formie pisemnej. Test składa się z 20 pytań punktowanych 1 pkt za odpowiedź prawidłową i 0 pkt za odpowiedź błędną. Do dalszego etapu naboru przechodzą osoby, które uzyskały min. 11 pkt z testu.
 4.     Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5.     Po ww. etapach komisja wyłania pięć najlepszych kandydatur, które zostają przedstawione komendantowi.
 6.     Wybór kandydata spośród przedstawionych kandydatur. 
pdf
103890

Oświadczenie